8.11 Web前端-小米商城项目实战

发布于:2023-01-22 ⋅ 阅读:(9) ⋅ 点赞:(0) ⋅ 评论:(0)

hello大家上午好,今天继续来说我的小米商城的项目,上次说道了头部如何书写,里面有个比较重要的就是下拉栏和白色小三角书写,今天来给大家说一下中间上半部分内容的书写,主要部分如下图所示:

首先我们需要确定结构的划分,这一点我在每篇项目中都强调过,这一点也是非常重要的一点:

可以看到主要分为上下两个盒子,其中下半部分很好写,四个小盒子用a链接书写内容即可,上班部分是一个难点,首先是占满了整个盒子的轮播图,在这里我用到的是名为swiper的插件,他可以帮我们很方便的解决轮播图的问题,但是另一个问题接踵而至,那就是轮播图占满了整个界面盒子,左侧的商品栏如何显示?用浮动不行,浮动不会重叠元素,所以,在这里我们就要用到一个定位,把商品栏这个盒子设置一个绝对定位,给其父元素一个相对定位,把top值和left值都设为0就可以了,这样设置完之后,会看到如下图所示的样子:

奇怪,商品栏跑哪里去了?为什么定位了没有显示?

还记得在之前我和大家说过吗,css又叫层叠样式表,既然叫层叠样式,所以从3D视角来,我们设置的这些元素都是一层一层的,于是导致了上面的轮播图盖住了商品栏,在这里我们给商品栏的盒子设置一个层级优先度就好了,优先度越高的层级越会在上面显示,用z-index来设置层级优先度,我们设置一个90就会让它显示在轮播图上方:

运行结果就会正常:

最后就是大量的侧边栏拉出,这个和上一篇的内容一样,运用的是定位以及移入显示,在这里就不过多赘述了。

下半部分的盒子,后面三个用a标签包裹图片即可,第一个小盒子内部需要用的知识点有点多:

这里先用到ul列表将六个内容用li包裹写入,注意这里的图要用到的是阿里矢量图,然后给li整体浮动后调整每个元素的位置,保证他们上下左右居中对齐,然后用css书写伪类,将每个元素用分隔线划分开,直接用css书写即可,这个在我之前的文章里也说过,需要了解的小伙伴可以看看我之前的文章。

除了上面的内容,侧边栏的书写就更容易了,就是一个ul列表下去把每个元素书写在内部,然后就是用position:fixed来定位,这个是可以相对于浏览器窗口定位的方法,调整top值和left值就可以让其固定在想要的位置。

上方内容区和侧边栏html代码:

<container>
   <div class="cbbox">
    <div class="cmbox1">
     <div class="swiper">
      <div class="swiper-wrapper">
       <div class="swiper-slide">
        <img src="./图片素材/轮播图1.jpg" alt="" />
       </div>
       <div class="swiper-slide">
        <img src="./图片素材/轮播图2.webp" alt="" />
       </div>
       <div class="swiper-slide">
        <img src="./图片素材/轮播图3.webp" alt="" />
       </div>
       <div class="swiper-slide">
        <img src="./图片素材/轮播图4.webp" alt="" />
       </div>
      </div>
      <div class="swiper-button-prev prev"></div>
      <!--左箭头。如果放置在swiper外面,需要自定义样式。-->
      <div class="swiper-button-next"></div>
      <!--右箭头。如果放置在swiper外面,需要自定义样式。-->
      <div class="swiper-pagination" style="margin-left: 45%;"></div>
      <!--分页器。如果放置在swiper外面,需要自定义样式。-->
     </div>
     <div class="csbox1">
      <ul>
       <li class="csli">
        <a href="#">手机<span id="csspan">></span></a>
        <div class="cssbox">
         <ul>
          <li><a href="#"><img src="./图片素材/小米12s.webp" alt="1"><span>Xiaomi 12S</span></a></li>
          <li><a href="#"><img src="./图片素材/小米12s.webp" alt="1"><span>Xiaomi 12S</span></a></li>
          <li><a href="#"><img src="./图片素材/小米12s.webp" alt="1"><span>Xiaomi 12S</span></a></li>
          <li><a href="#"><img src="./图片素材/小米12s.webp" alt="1"><span>Xiaomi 12S</span></a></li>
          <li><a href="#"><img src="./图片素材/小米12s.webp" alt="1"><span>Xiaomi 12S</span></a></li>
          <li><a href="#"><img src="./图片素材/小米12s.webp" alt="1"><span>Xiaomi 12S</span></a></li>
         </ul>
         <ul>
          <li><a href="#"><img src="./图片素材/小米12s.webp" alt="1"><span>Xiaomi 12S</span></a></li>
          <li><a href="#"><img src="./图片素材/小米12s.webp" alt="1"><span>Xiaomi 12S</span></a></li>
          <li><a href="#"><img src="./图片素材/小米12s.webp" alt="1"><span>Xiaomi 12S</span></a></li>
          <li><a href="#"><img src="./图片素材/小米12s.webp" alt="1"><span>Xiaomi 12S</span></a></li>
          <li><a href="#"><img src="./图片素材/小米12s.webp" alt="1"><span>Xiaomi 12S</span></a></li>
          <li><a href="#"><img src="./图片素材/小米12s.webp" alt="1"><span>Xiaomi 12S</span></a></li>
         </ul>
         <ul>
          <li><a href="#"><img src="./图片素材/小米12s.webp" alt="1"><span>Xiaomi 12S</span></a></li>
          <li><a href="#"><img src="./图片素材/小米12s.webp" alt="1"><span>Xiaomi 12S</span></a></li>
          <li><a href="#"><img src="./图片素材/小米12s.webp" alt="1"><span>Xiaomi 12S</span></a></li>
          <li><a href="#"><img src="./图片素材/小米12s.webp" alt="1"><span>Xiaomi 12S</span></a></li>
          <li><a href="#"><img src="./图片素材/小米12s.webp" alt="1"><span>Xiaomi 12S</span></a></li>
          <li><a href="#"><img src="./图片素材/小米12s.webp" alt="1"><span>Xiaomi 12S</span></a></li>
         </ul>
         <ul>
          <li><a href="#"><img src="./图片素材/小米12s.webp" alt="1"><span>Xiaomi 12S</span></a></li>
          <li><a href="#"><img src="./图片素材/小米12s.webp" alt="1"><span>Xiaomi 12S</span></a></li>
          <li><a href="#"><img src="./图片素材/小米12s.webp" alt="1"><span>Xiaomi 12S</span></a></li>
          <li><a href="#"><img src="./图片素材/小米12s.webp" alt="1"><span>Xiaomi 12S</span></a></li>
          <li><a href="#"><img src="./图片素材/小米12s.webp" alt="1"><span>Xiaomi 12S</span></a></li>
          <li><a href="#"><img src="./图片素材/小米12s.webp" alt="1"><span>Xiaomi 12S</span></a></li>
         </ul>
        </div>
       </li>
       <li class="csli">
        <a href="#">电视<span id="csspan">></span></a>
        <div class="cssbox">
         <ul>
          <li><a href="#"><img src="./图片素材/红米电视x65.webp" alt="1"><span>Xiaomi 12S</span></a></li>
          <li><a href="#"><img src="./图片素材/红米电视x65.webp" alt="1"><span>Xiaomi 12S</span></a></li>
          <li><a href="#"><img src="./图片素材/红米电视x65.webp" alt="1"><span>Xiaomi 12S</span></a></li>
          <li><a href="#"><img src="./图片素材/红米电视x65.webp" alt="1"><span>Xiaomi 12S</span></a></li>
          <li><a href="#"><img src="./图片素材/红米电视x65.webp" alt="1"><span>Xiaomi 12S</span></a></li>
          <li><a href="#"><img src="./图片素材/红米电视x65.webp" alt="1"><span>Xiaomi 12S</span></a></li>
         </ul>
         <ul>
          <li><a href="#"><img src="./图片素材/红米电视x65.webp" alt="1"><span>Xiaomi 12S</span></a></li>
          <li><a href="#"><img src="./图片素材/红米电视x65.webp" alt="1"><span>Xiaomi 12S</span></a></li>
          <li><a href="#"><img src="./图片素材/红米电视x65.webp" alt="1"><span>Xiaomi 12S</span></a></li>
          <li><a href="#"><img src="./图片素材/红米电视x65.webp" alt="1"><span>Xiaomi 12S</span></a></li>
          <li><a href="#"><img src="./图片素材/红米电视x65.webp" alt="1"><span>Xiaomi 12S</span></a></li>
          <li><a href="#"><img src="./图片素材/红米电视x65.webp" alt="1"><span>Xiaomi 12S</span></a></li>
         </ul>
         <ul>
          <li><a href="#"><img src="./图片素材/红米电视x65.webp" alt="1"><span>Xiaomi 12S</span></a></li>
          <li><a href="#"><img src="./图片素材/红米电视x65.webp" alt="1"><span>Xiaomi 12S</span></a></li>
          <li><a href="#"><img src="./图片素材/红米电视x65.webp" alt="1"><span>Xiaomi 12S</span></a></li>
          <li><a href="#"><img src="./图片素材/红米电视x65.webp" alt="1"><span>Xiaomi 12S</span></a></li>
          <li><a href="#"><img src="./图片素材/红米电视x65.webp" alt="1"><span>Xiaomi 12S</span></a></li>
          <li><a href="#"><img src="./图片素材/红米电视x65.webp" alt="1"><span>Xiaomi 12S</span></a></li>
         </ul>
         <ul>
          <li><a href="#"><img src="./图片素材/红米电视x65.webp" alt="1"><span>Xiaomi 12S</span></a></li>
          <li><a href="#"><img src="./图片素材/红米电视x65.webp" alt="1"><span>Xiaomi 12S</span></a></li>
          <li><a href="#"><img src="./图片素材/红米电视x65.webp" alt="1"><span>Xiaomi 12S</span></a></li>
          <li><a href="#"><img src="./图片素材/红米电视x65.webp" alt="1"><span>Xiaomi 12S</span></a></li>
          <li><a href="#"><img src="./图片素材/红米电视x65.webp" alt="1"><span>Xiaomi 12S</span></a></li>
          <li><a href="#"><img src="./图片素材/红米电视x65.webp" alt="1"><span>Xiaomi 12S</span></a></li>
         </ul>
        </div>
       </li>
       <li class="csli">
        <a href="#">笔记本 平板<span id="csspan">></span></a>
        <div class="cssbox">
         <ul>
          <li><a href="#"><img src="./图片素材/RedmiG笔记本.webp" alt="1"><span>Xiaomi 12S</span></a></li>
          <li><a href="#"><img src="./图片素材/RedmiG笔记本.webp" alt="1"><span>Xiaomi 12S</span></a></li>
          <li><a href="#"><img src="./图片素材/RedmiG笔记本.webp" alt="1"><span>Xiaomi 12S</span></a></li>
          <li><a href="#"><img src="./图片素材/RedmiG笔记本.webp" alt="1"><span>Xiaomi 12S</span></a></li>
          <li><a href="#"><img src="./图片素材/RedmiG笔记本.webp" alt="1"><span>Xiaomi 12S</span></a></li>
          <li><a href="#"><img src="./图片素材/RedmiG笔记本.webp" alt="1"><span>Xiaomi 12S</span></a></li>
         </ul>
         <ul>
          <li><a href="#"><img src="./图片素材/RedmiG笔记本.webp" alt="1"><span>Xiaomi 12S</span></a></li>
          <li><a href="#"><img src="./图片素材/RedmiG笔记本.webp" alt="1"><span>Xiaomi 12S</span></a></li>
          <li><a href="#"><img src="./图片素材/RedmiG笔记本.webp" alt="1"><span>Xiaomi 12S</span></a></li>
          <li><a href="#"><img src="./图片素材/RedmiG笔记本.webp" alt="1"><span>Xiaomi 12S</span></a></li>
          <li><a href="#"><img src="./图片素材/RedmiG笔记本.webp" alt="1"><span>Xiaomi 12S</span></a></li>
          <li><a href="#"><img src="./图片素材/RedmiG笔记本.webp" alt="1"><span>Xiaomi 12S</span></a></li>
         </ul>
         <ul>
          <li><a href="#"><img src="./图片素材/RedmiG笔记本.webp" alt="1"><span>Xiaomi 12S</span></a></li>
          <li><a href="#"><img src="./图片素材/RedmiG笔记本.webp" alt="1"><span>Xiaomi 12S</span></a></li>
          <li><a href="#"><img src="./图片素材/RedmiG笔记本.webp" alt="1"><span>Xiaomi 12S</span></a></li>
          <li><a href="#"><img src="./图片素材/RedmiG笔记本.webp" alt="1"><span>Xiaomi 12S</span></a></li>
          <li><a href="#"><img src="./图片素材/RedmiG笔记本.webp" alt="1"><span>Xiaomi 12S</span></a></li>
          <li><a href="#"><img src="./图片素材/RedmiG笔记本.webp" alt="1"><span>Xiaomi 12S</span></a></li>
         </ul>
         <ul>
          <li><a href="#"><img src="./图片素材/RedmiG笔记本.webp" alt="1"><span>Xiaomi 12S</span></a></li>
          <li><a href="#"><img src="./图片素材/RedmiG笔记本.webp" alt="1"><span>Xiaomi 12S</span></a></li>
          <li><a href="#"><img src="./图片素材/RedmiG笔记本.webp" alt="1"><span>Xiaomi 12S</span></a></li>
          <li><a href="#"><img src="./图片素材/RedmiG笔记本.webp" alt="1"><span>Xiaomi 12S</span></a></li>
          <li><a href="#"><img src="./图片素材/RedmiG笔记本.webp" alt="1"><span>Xiaomi 12S</span></a></li>
          <li><a href="#"><img src="./图片素材/RedmiG笔记本.webp" alt="1"><span>Xiaomi 12S</span></a></li>
         </ul>
        </div>
       </li>
       <li class="csli">
        <a href="#">出行 穿戴<span id="csspan">></span></a>
        <div class="cssbox">
         <ul>
          <li><a href="#"><img src="./图片素材/小米手环7Pro.webp" alt="1"><span>Xiaomi 12S</span></a></li>
          <li><a href="#"><img src="./图片素材/小米手环7Pro.webp" alt="1"><span>Xiaomi 12S</span></a></li>
          <li><a href="#"><img src="./图片素材/小米手环7Pro.webp" alt="1"><span>Xiaomi 12S</span></a></li>
          <li><a href="#"><img src="./图片素材/小米手环7Pro.webp" alt="1"><span>Xiaomi 12S</span></a></li>
          <li><a href="#"><img src="./图片素材/小米手环7Pro.webp" alt="1"><span>Xiaomi 12S</span></a></li>
          <li><a href="#"><img src="./图片素材/小米手环7Pro.webp" alt="1"><span>Xiaomi 12S</span></a></li>
         </ul>
         <ul>
          <li><a href="#"><img src="./图片素材/小米手环7Pro.webp" alt="1"><span>Xiaomi 12S</span></a></li>
          <li><a href="#"><img src="./图片素材/小米手环7Pro.webp" alt="1"><span>Xiaomi 12S</span></a></li>
          <li><a href="#"><img src="./图片素材/小米手环7Pro.webp" alt="1"><span>Xiaomi 12S</span></a></li>
          <li><a href="#"><img src="./图片素材/小米手环7Pro.webp" alt="1"><span>Xiaomi 12S</span></a></li>
          <li><a href="#"><img src="./图片素材/小米手环7Pro.webp" alt="1"><span>Xiaomi 12S</span></a></li>
          <li><a href="#"><img src="./图片素材/小米手环7Pro.webp" alt="1"><span>Xiaomi 12S</span></a></li>
         </ul>
         <ul>
          <li><a href="#"><img src="./图片素材/小米手环7Pro.webp" alt="1"><span>Xiaomi 12S</span></a></li>
          <li><a href="#"><img src="./图片素材/小米手环7Pro.webp" alt="1"><span>Xiaomi 12S</span></a></li>
          <li><a href="#"><img src="./图片素材/小米手环7Pro.webp" alt="1"><span>Xiaomi 12S</span></a></li>
          <li><a href="#"><img src="./图片素材/小米手环7Pro.webp" alt="1"><span>Xiaomi 12S</span></a></li>
          <li><a href="#"><img src="./图片素材/小米手环7Pro.webp" alt="1"><span>Xiaomi 12S</span></a></li>
          <li><a href="#"><img src="./图片素材/小米手环7Pro.webp" alt="1"><span>Xiaomi 12S</span></a></li>
         </ul>
         <ul>
          <li><a href="#"><img src="./图片素材/小米手环7Pro.webp" alt="1"><span>Xiaomi 12S</span></a></li>
          <li><a href="#"><img src="./图片素材/小米手环7Pro.webp" alt="1"><span>Xiaomi 12S</span></a></li>
          <li><a href="#"><img src="./图片素材/小米手环7Pro.webp" alt="1"><span>Xiaomi 12S</span></a></li>
          <li><a href="#"><img src="./图片素材/小米手环7Pro.webp" alt="1"><span>Xiaomi 12S</span></a></li>
          <li><a href="#"><img src="./图片素材/小米手环7Pro.webp" alt="1"><span>Xiaomi 12S</span></a></li>
          <li><a href="#"><img src="./图片素材/小米手环7Pro.webp" alt="1"><span>Xiaomi 12S</span></a></li>
         </ul>
        </div>
       </li>
       <li class="csli">
        <a href="#">耳机 音箱<span id="csspan">></span></a>
        <div class="cssbox">
         <ul>
          <li><a href="#"><img src="./图片素材/RedmiBuds4pro.webp" alt="1"><span>Xiaomi 12S</span></a></li>
          <li><a href="#"><img src="./图片素材/RedmiBuds4pro.webp" alt="1"><span>Xiaomi 12S</span></a></li>
          <li><a href="#"><img src="./图片素材/RedmiBuds4pro.webp" alt="1"><span>Xiaomi 12S</span></a></li>
          <li><a href="#"><img src="./图片素材/RedmiBuds4pro.webp" alt="1"><span>Xiaomi 12S</span></a></li>
          <li><a href="#"><img src="./图片素材/RedmiBuds4pro.webp" alt="1"><span>Xiaomi 12S</span></a></li>
          <li><a href="#"><img src="./图片素材/RedmiBuds4pro.webp" alt="1"><span>Xiaomi 12S</span></a></li>
         </ul>
         <ul>
          <li><a href="#"><img src="./图片素材/RedmiBuds4pro.webp" alt="1"><span>Xiaomi 12S</span></a></li>
          <li><a href="#"><img src="./图片素材/RedmiBuds4pro.webp" alt="1"><span>Xiaomi 12S</span></a></li>
          <li><a href="#"><img src="./图片素材/RedmiBuds4pro.webp" alt="1"><span>Xiaomi 12S</span></a></li>
          <li><a href="#"><img src="./图片素材/RedmiBuds4pro.webp" alt="1"><span>Xiaomi 12S</span></a></li>
          <li><a href="#"><img src="./图片素材/RedmiBuds4pro.webp" alt="1"><span>Xiaomi 12S</span></a></li>
          <li><a href="#"><img src="./图片素材/RedmiBuds4pro.webp" alt="1"><span>Xiaomi 12S</span></a></li>
         </ul>
         <ul>
          <li><a href="#"><img src="./图片素材/RedmiBuds4pro.webp" alt="1"><span>Xiaomi 12S</span></a></li>
          <li><a href="#"><img src="./图片素材/RedmiBuds4pro.webp" alt="1"><span>Xiaomi 12S</span></a></li>
          <li><a href="#"><img src="./图片素材/RedmiBuds4pro.webp" alt="1"><span>Xiaomi 12S</span></a></li>
          <li><a href="#"><img src="./图片素材/RedmiBuds4pro.webp" alt="1"><span>Xiaomi 12S</span></a></li>
          <li><a href="#"><img src="./图片素材/RedmiBuds4pro.webp" alt="1"><span>Xiaomi 12S</span></a></li>
          <li><a href="#"><img src="./图片素材/RedmiBuds4pro.webp" alt="1"><span>Xiaomi 12S</span></a></li>
         </ul>
         <ul>
          <li><a href="#"><img src="./图片素材/RedmiBuds4pro.webp" alt="1"><span>Xiaomi 12S</span></a></li>
          <li><a href="#"><img src="./图片素材/RedmiBuds4pro.webp" alt="1"><span>Xiaomi 12S</span></a></li>
          <li><a href="#"><img src="./图片素材/RedmiBuds4pro.webp" alt="1"><span>Xiaomi 12S</span></a></li>
          <li><a href="#"><img src="./图片素材/RedmiBuds4pro.webp" alt="1"><span>Xiaomi 12S</span></a></li>
          <li><a href="#"><img src="./图片素材/RedmiBuds4pro.webp" alt="1"><span>Xiaomi 12S</span></a></li>
          <li><a href="#"><img src="./图片素材/RedmiBuds4pro.webp" alt="1"><span>Xiaomi 12S</span></a></li>
         </ul>
        </div>
       </li>
       <li class="csli">
        <a href="#">家电<span id="csspan">></span></a>
        <div class="cssbox">
         <ul>
          <li><a href="#"><img src="./图片素材/壁挂空调.png" alt="1"><span>Xiaomi 12S</span></a></li>
          <li><a href="#"><img src="./图片素材/壁挂空调.png" alt="1"><span>Xiaomi 12S</span></a></li>
          <li><a href="#"><img src="./图片素材/壁挂空调.png" alt="1"><span>Xiaomi 12S</span></a></li>
          <li><a href="#"><img src="./图片素材/壁挂空调.png" alt="1"><span>Xiaomi 12S</span></a></li>
          <li><a href="#"><img src="./图片素材/壁挂空调.png" alt="1"><span>Xiaomi 12S</span></a></li>
          <li><a href="#"><img src="./图片素材/壁挂空调.png" alt="1"><span>Xiaomi 12S</span></a></li>
         </ul>
         <ul>
          <li><a href="#"><img src="./图片素材/壁挂空调.png" alt="1"><span>Xiaomi 12S</span></a></li>
          <li><a href="#"><img src="./图片素材/壁挂空调.png" alt="1"><span>Xiaomi 12S</span></a></li>
          <li><a href="#"><img src="./图片素材/壁挂空调.png" alt="1"><span>Xiaomi 12S</span></a></li>
          <li><a href="#"><img src="./图片素材/壁挂空调.png" alt="1"><span>Xiaomi 12S</span></a></li>
          <li><a href="#"><img src="./图片素材/壁挂空调.png" alt="1"><span>Xiaomi 12S</span></a></li>
          <li><a href="#"><img src="./图片素材/壁挂空调.png" alt="1"><span>Xiaomi 12S</span></a></li>
         </ul>
         <ul>
          <li><a href="#"><img src="./图片素材/壁挂空调.png" alt="1"><span>Xiaomi 12S</span></a></li>
          <li><a href="#"><img src="./图片素材/壁挂空调.png" alt="1"><span>Xiaomi 12S</span></a></li>
          <li><a href="#"><img src="./图片素材/壁挂空调.png" alt="1"><span>Xiaomi 12S</span></a></li>
          <li><a href="#"><img src="./图片素材/壁挂空调.png" alt="1"><span>Xiaomi 12S</span></a></li>
          <li><a href="#"><img src="./图片素材/壁挂空调.png" alt="1"><span>Xiaomi 12S</span></a></li>
          <li><a href="#"><img src="./图片素材/壁挂空调.png" alt="1"><span>Xiaomi 12S</span></a></li>
         </ul>
         <ul>
          <li><a href="#"><img src="./图片素材/壁挂空调.png" alt="1"><span>Xiaomi 12S</span></a></li>
          <li><a href="#"><img src="./图片素材/壁挂空调.png" alt="1"><span>Xiaomi 12S</span></a></li>
          <li><a href="#"><img src="./图片素材/壁挂空调.png" alt="1"><span>Xiaomi 12S</span></a></li>
          <li><a href="#"><img src="./图片素材/壁挂空调.png" alt="1"><span>Xiaomi 12S</span></a></li>
          <li><a href="#"><img src="./图片素材/壁挂空调.png" alt="1"><span>Xiaomi 12S</span></a></li>
          <li><a href="#"><img src="./图片素材/壁挂空调.png" alt="1"><span>Xiaomi 12S</span></a></li>
         </ul>
        </div>
       </li>
       <li class="csli">
        <a href="#">智能 路由器<span id="csspan">></span></a>
        <div class="cssbox">
         <ul>
          <li><a href="#"><img src="./图片素材/小米路由器.webp" alt="1"><span>Xiaomi 12S</span></a></li>
          <li><a href="#"><img src="./图片素材/小米路由器.webp" alt="1"><span>Xiaomi 12S</span></a></li>
          <li><a href="#"><img src="./图片素材/小米路由器.webp" alt="1"><span>Xiaomi 12S</span></a></li>
          <li><a href="#"><img src="./图片素材/小米路由器.webp" alt="1"><span>Xiaomi 12S</span></a></li>
          <li><a href="#"><img src="./图片素材/小米路由器.webp" alt="1"><span>Xiaomi 12S</span></a></li>
          <li><a href="#"><img src="./图片素材/小米路由器.webp" alt="1"><span>Xiaomi 12S</span></a></li>
         </ul>
         <ul>
          <li><a href="#"><img src="./图片素材/小米路由器.webp" alt="1"><span>Xiaomi 12S</span></a></li>
          <li><a href="#"><img src="./图片素材/小米路由器.webp" alt="1"><span>Xiaomi 12S</span></a></li>
          <li><a href="#"><img src="./图片素材/小米路由器.webp" alt="1"><span>Xiaomi 12S</span></a></li>
          <li><a href="#"><img src="./图片素材/小米路由器.webp" alt="1"><span>Xiaomi 12S</span></a></li>
          <li><a href="#"><img src="./图片素材/小米路由器.webp" alt="1"><span>Xiaomi 12S</span></a></li>
          <li><a href="#"><img src="./图片素材/小米路由器.webp" alt="1"><span>Xiaomi 12S</span></a></li>
         </ul>
         <ul>
          <li><a href="#"><img src="./图片素材/小米路由器.webp" alt="1"><span>Xiaomi 12S</span></a></li>
          <li><a href="#"><img src="./图片素材/小米路由器.webp" alt="1"><span>Xiaomi 12S</span></a></li>
          <li><a href="#"><img src="./图片素材/小米路由器.webp" alt="1"><span>Xiaomi 12S</span></a></li>
          <li><a href="#"><img src="./图片素材/小米路由器.webp" alt="1"><span>Xiaomi 12S</span></a></li>
          <li><a href="#"><img src="./图片素材/小米路由器.webp" alt="1"><span>Xiaomi 12S</span></a></li>
          <li><a href="#"><img src="./图片素材/小米路由器.webp" alt="1"><span>Xiaomi 12S</span></a></li>
         </ul>
         <ul>
          <li><a href="#"><img src="./图片素材/小米路由器.webp" alt="1"><span>Xiaomi 12S</span></a></li>
          <li><a href="#"><img src="./图片素材/小米路由器.webp" alt="1"><span>Xiaomi 12S</span></a></li>
          <li><a href="#"><img src="./图片素材/小米路由器.webp" alt="1"><span>Xiaomi 12S</span></a></li>
          <li><a href="#"><img src="./图片素材/小米路由器.webp" alt="1"><span>Xiaomi 12S</span></a></li>
          <li><a href="#"><img src="./图片素材/小米路由器.webp" alt="1"><span>Xiaomi 12S</span></a></li>
          <li><a href="#"><img src="./图片素材/小米路由器.webp" alt="1"><span>Xiaomi 12S</span></a></li>
         </ul>
        </div>
       </li>
       <li class="csli">
        <a href="#">电源 配件<span id="csspan">></span></a>
        <div class="cssbox">
         <ul>
          <li><a href="#"><img src="./图片素材/移动电源.webp" alt="1"><span>Xiaomi 12S</span></a></li>
          <li><a href="#"><img src="./图片素材/移动电源.webp" alt="1"><span>Xiaomi 12S</span></a></li>
          <li><a href="#"><img src="./图片素材/移动电源.webp" alt="1"><span>Xiaomi 12S</span></a></li>
          <li><a href="#"><img src="./图片素材/移动电源.webp" alt="1"><span>Xiaomi 12S</span></a></li>
          <li><a href="#"><img src="./图片素材/移动电源.webp" alt="1"><span>Xiaomi 12S</span></a></li>
          <li><a href="#"><img src="./图片素材/移动电源.webp" alt="1"><span>Xiaomi 12S</span></a></li>
         </ul>
         <ul>
          <li><a href="#"><img src="./图片素材/移动电源.webp" alt="1"><span>Xiaomi 12S</span></a></li>
          <li><a href="#"><img src="./图片素材/移动电源.webp" alt="1"><span>Xiaomi 12S</span></a></li>
          <li><a href="#"><img src="./图片素材/移动电源.webp" alt="1"><span>Xiaomi 12S</span></a></li>
          <li><a href="#"><img src="./图片素材/移动电源.webp" alt="1"><span>Xiaomi 12S</span></a></li>
          <li><a href="#"><img src="./图片素材/移动电源.webp" alt="1"><span>Xiaomi 12S</span></a></li>
          <li><a href="#"><img src="./图片素材/移动电源.webp" alt="1"><span>Xiaomi 12S</span></a></li>
         </ul>
         <ul>
          <li><a href="#"><img src="./图片素材/移动电源.webp" alt="1"><span>Xiaomi 12S</span></a></li>
          <li><a href="#"><img src="./图片素材/移动电源.webp" alt="1"><span>Xiaomi 12S</span></a></li>
          <li><a href="#"><img src="./图片素材/移动电源.webp" alt="1"><span>Xiaomi 12S</span></a></li>
          <li><a href="#"><img src="./图片素材/移动电源.webp" alt="1"><span>Xiaomi 12S</span></a></li>
          <li><a href="#"><img src="./图片素材/移动电源.webp" alt="1"><span>Xiaomi 12S</span></a></li>
          <li><a href="#"><img src="./图片素材/移动电源.webp" alt="1"><span>Xiaomi 12S</span></a></li>
         </ul>
         <ul>
          <li><a href="#"><img src="./图片素材/移动电源.webp" alt="1"><span>Xiaomi 12S</span></a></li>
          <li><a href="#"><img src="./图片素材/移动电源.webp" alt="1"><span>Xiaomi 12S</span></a></li>
          <li><a href="#"><img src="./图片素材/移动电源.webp" alt="1"><span>Xiaomi 12S</span></a></li>
          <li><a href="#"><img src="./图片素材/移动电源.webp" alt="1"><span>Xiaomi 12S</span></a></li>
          <li><a href="#"><img src="./图片素材/移动电源.webp" alt="1"><span>Xiaomi 12S</span></a></li>
          <li><a href="#"><img src="./图片素材/移动电源.webp" alt="1"><span>Xiaomi 12S</span></a></li>
         </ul>
        </div>
       </li>
       <li class="csli">
        <a href="#">健康 儿童<span id="csspan">></span></a>
        <div class="cssbox">
         <ul>
          <li><a href="#"><img src="./图片素材/体重秤.png" alt="1"><span>Xiaomi 12S</span></a></li>
          <li><a href="#"><img src="./图片素材/体重秤.png" alt="1"><span>Xiaomi 12S</span></a></li>
          <li><a href="#"><img src="./图片素材/体重秤.png" alt="1"><span>Xiaomi 12S</span></a></li>
          <li><a href="#"><img src="./图片素材/体重秤.png" alt="1"><span>Xiaomi 12S</span></a></li>
          <li><a href="#"><img src="./图片素材/体重秤.png" alt="1"><span>Xiaomi 12S</span></a></li>
          <li><a href="#"><img src="./图片素材/体重秤.png" alt="1"><span>Xiaomi 12S</span></a></li>
         </ul>
         <ul>
          <li><a href="#"><img src="./图片素材/体重秤.png" alt="1"><span>Xiaomi 12S</span></a></li>
          <li><a href="#"><img src="./图片素材/体重秤.png" alt="1"><span>Xiaomi 12S</span></a></li>
          <li><a href="#"><img src="./图片素材/体重秤.png" alt="1"><span>Xiaomi 12S</span></a></li>
          <li><a href="#"><img src="./图片素材/体重秤.png" alt="1"><span>Xiaomi 12S</span></a></li>
          <li><a href="#"><img src="./图片素材/体重秤.png" alt="1"><span>Xiaomi 12S</span></a></li>
          <li><a href="#"><img src="./图片素材/体重秤.png" alt="1"><span>Xiaomi 12S</span></a></li>
         </ul>
         <ul>
          <li><a href="#"><img src="./图片素材/体重秤.png" alt="1"><span>Xiaomi 12S</span></a></li>
          <li><a href="#"><img src="./图片素材/体重秤.png" alt="1"><span>Xiaomi 12S</span></a></li>
          <li><a href="#"><img src="./图片素材/体重秤.png" alt="1"><span>Xiaomi 12S</span></a></li>
          <li><a href="#"><img src="./图片素材/体重秤.png" alt="1"><span>Xiaomi 12S</span></a></li>
          <li><a href="#"><img src="./图片素材/体重秤.png" alt="1"><span>Xiaomi 12S</span></a></li>
          <li><a href="#"><img src="./图片素材/体重秤.png" alt="1"><span>Xiaomi 12S</span></a></li>
         </ul>
         <ul>
          <li><a href="#"><img src="./图片素材/体重秤.png" alt="1"><span>Xiaomi 12S</span></a></li>
          <li><a href="#"><img src="./图片素材/体重秤.png" alt="1"><span>Xiaomi 12S</span></a></li>
          <li><a href="#"><img src="./图片素材/体重秤.png" alt="1"><span>Xiaomi 12S</span></a></li>
          <li><a href="#"><img src="./图片素材/体重秤.png" alt="1"><span>Xiaomi 12S</span></a></li>
          <li><a href="#"><img src="./图片素材/体重秤.png" alt="1"><span>Xiaomi 12S</span></a></li>
          <li><a href="#"><img src="./图片素材/体重秤.png" alt="1"><span>Xiaomi 12S</span></a></li>
         </ul>
        </div>
       </li>
       <li class="csli">
        <a href="#">生活 箱包<span id="csspan">></span></a>
        <div class="cssbox">
         <ul>
          <li><a href="#"><img src="./图片素材/双肩包.jpg" alt="1"><span>Xiaomi 12S</span></a></li>
          <li><a href="#"><img src="./图片素材/双肩包.jpg" alt="1"><span>Xiaomi 12S</span></a></li>
          <li><a href="#"><img src="./图片素材/双肩包.jpg" alt="1"><span>Xiaomi 12S</span></a></li>
          <li><a href="#"><img src="./图片素材/双肩包.jpg" alt="1"><span>Xiaomi 12S</span></a></li>
          <li><a href="#"><img src="./图片素材/双肩包.jpg" alt="1"><span>Xiaomi 12S</span></a></li>
          <li><a href="#"><img src="./图片素材/双肩包.jpg" alt="1"><span>Xiaomi 12S</span></a></li>
         </ul>
         <ul>
          <li><a href="#"><img src="./图片素材/双肩包.jpg" alt="1"><span>Xiaomi 12S</span></a></li>
          <li><a href="#"><img src="./图片素材/双肩包.jpg" alt="1"><span>Xiaomi 12S</span></a></li>
          <li><a href="#"><img src="./图片素材/双肩包.jpg" alt="1"><span>Xiaomi 12S</span></a></li>
          <li><a href="#"><img src="./图片素材/双肩包.jpg" alt="1"><span>Xiaomi 12S</span></a></li>
          <li><a href="#"><img src="./图片素材/双肩包.jpg" alt="1"><span>Xiaomi 12S</span></a></li>
          <li><a href="#"><img src="./图片素材/双肩包.jpg" alt="1"><span>Xiaomi 12S</span></a></li>
         </ul>
         <ul>
          <li><a href="#"><img src="./图片素材/双肩包.jpg" alt="1"><span>Xiaomi 12S</span></a></li>
          <li><a href="#"><img src="./图片素材/双肩包.jpg" alt="1"><span>Xiaomi 12S</span></a></li>
          <li><a href="#"><img src="./图片素材/双肩包.jpg" alt="1"><span>Xiaomi 12S</span></a></li>
          <li><a href="#"><img src="./图片素材/双肩包.jpg" alt="1"><span>Xiaomi 12S</span></a></li>
          <li><a href="#"><img src="./图片素材/双肩包.jpg" alt="1"><span>Xiaomi 12S</span></a></li>
          <li><a href="#"><img src="./图片素材/双肩包.jpg" alt="1"><span>Xiaomi 12S</span></a></li>
         </ul>
         <ul>
          <li><a href="#"><img src="./图片素材/双肩包.jpg" alt="1"><span>Xiaomi 12S</span></a></li>
          <li><a href="#"><img src="./图片素材/双肩包.jpg" alt="1"><span>Xiaomi 12S</span></a></li>
          <li><a href="#"><img src="./图片素材/双肩包.jpg" alt="1"><span>Xiaomi 12S</span></a></li>
          <li><a href="#"><img src="./图片素材/双肩包.jpg" alt="1"><span>Xiaomi 12S</span></a></li>
          <li><a href="#"><img src="./图片素材/双肩包.jpg" alt="1"><span>Xiaomi 12S</span></a></li>
          <li><a href="#"><img src="./图片素材/双肩包.jpg" alt="1"><span>Xiaomi 12S</span></a></li>
         </ul>
        </div>
       </li>
      </ul>
     </div>
    </div>
    <div class="cmbox2">
     <div class="csbox2">
      <ul>
       <li>
        <a href="#"><i class="iconfont">&#xe60d;</i><span>保障服务</span></a>
       </li>
       <li>
        <a href="#"><i class="iconfont">&#xe60f;</i><span>企业团购</span></a>
       </li>
       <li>
        <a href="#"><i class="iconfont">&#xe731;</i><span>F码通道</span></a>
       </li>
       <li>
        <a href="#"><i class="iconfont">&#xe894;</i><span>米粉卡</span></a>
       </li>
       <li>
        <a href="#"><i class="iconfont">&#xe65c;</i><span>以旧换新</span></a>
       </li>
       <li>
        <a href="#"><i class="iconfont">&#xe6c8;</i><span>话费服务</span></a>
      </ul>
     </div>
     <div class="csbox3">
      <ul>
       <li><a href="#"><img src="./图片素材/1.jpg" alt="1"></a></li>
       <li><a href="#"><img src="./图片素材/2.jpg" alt="1"></a></li>
       <li><a href="#"><img src="./图片素材/3.jpg" alt="1"></a></li>
      </ul>
     </div>
    </div>
   </div>
  </container>
  <!--侧边栏-->
  <aside class="cebianlan">
   <ul>
    <li class="cli1">
     <a href="#"><i class="iconfont">&#xe692;</i><span>手机APP</span></a>
    </li>
    <div class="erweima2">
     <img src="./图片素材/侧边栏二维码.png" alt="1" style="width: 100px; height: 100px;">
     <span>扫码领取新人百元礼包</span>
    </div>
    <li>
     <a href="#"><i class="iconfont">&#xe657;</i><span>个人中心</span></a>
    </li>
    <li>
     <a href="#"><i class="iconfont">&#xe601;</i><span>售后服务</span></a>
    </li>
    <li>
     <a href="#"><i class="iconfont">&#xec2e;</i><span>人工客服</span</a>
    </li>
    <li>
     <a href="#"><i class="iconfont">&#xf0179;</i><span>购物车</span></a>
    </li>
   </ul>
  </aside>

上方主体css部分代码:

container {
 width: 100%;
 height: 670px;
}
.cbbox {
 width: 1226px;
 height: 670px;
 margin: 0 auto;
}
.cmbox1 {
 position: relative;
 width: 1226px;
 height: 460px;
}
.csbox1 {
 position: absolute;
 z-index: 90;
 height: 460px;
 width: 234px;
 top: 0px;
 left: 0px;
 background-color: rgba(63, 61, 61, 0.8);
}
.csbox1 > ul {
 width: 234px;
 height: 420px;
 padding: 20px 0;
}
.csbox1 .csli {
 height: 42px;
 line-height: 42px;
}
.csbox1 a {
 color: white;
 font-size: 14px;
 display: inline-block;
 width: 204px;
 padding-left: 30px;
}
.csbox1 #csspan {
 float: right;
 font-size: 20px;
 margin-right: 24px;
}
.csbox1 .csli:hover {
 background-color: rgb(255, 103, 0);
}
.swiper {
 width: 1226px;
 height: 460px;
 position: relative;
}
.swiper {
 --swiper-theme-color: #ff6600; /* 设置Swiper风格 */
 --swiper-navigation-color: rgb(167, 167, 168); /* 单独设置按钮颜色 */
 --swiper-navigation-size: 30px; /* 设置按钮大小 */
 overflow: hidden;
}
.swiper-wrapper img {
 width: 1226px;
 height: 460px;
}
.swiper .prev {
 position: absolute;
 left: 240px;
}
.swiper {
 --swiper-pagination-color: rgb(121, 121, 123); /* 两种都可以 */
}
.cssbox {
 position: absolute;
 z-index: 90;
 width: 0px;
 height: 458px;
 left: 233px;
 top: 0px;
 background-color: white;
 overflow: hidden;
}
.cssbox a {
 color: black;
 padding: 0;
}
.cssbox > ul {
 float: left;
 width: 248px;
 height: 458px;
}
.cssbox > ul > li {
 width: 225px;
 height: 40px;
 padding: 18px 20px;
}
.cssbox span {
 float: right;
 margin-right: 86px;
 line-height: 40px;
 font-size: 12px;
}
.cssbox li:hover span {
 color: rgb(255, 103, 0);
}
.csbox1 .csli:hover > .cssbox {
 width: 993px;
 border: 1px solid rgb(224, 224, 224);
 box-shadow: 0 10px 8px 0 rgba(0, 0, 0, 0.2);
}
.cmbox2 {
 width: 1226px;
 height: 170px;
 margin-top: 14px;
}
.csbox2 {
 float: left;
 width: 234px;
 height: 170px;
}
.csbox2 > ul {
 width: 228px;
 height: 164px;
 background-color: rgb(95, 87, 80);
 padding: 3px;
}
.csbox2 li {
 position: relative;
 float: left;
 width: 70px;
 height: 82px;
 padding: 0 3px;
}
.csbox2 a {
 color: rgb(207, 204, 202);
 font-size: 12px;
 display: inline-block;
 width: 70px;
 height: 46px;
 padding-top: 18px;
}
.csbox2 i {
 font-size: 24px;
 margin: 0 23px 0 23px;
}
.csbox2 span {
 display: block;
 text-align: center;
 margin-top: 4px;
}
.csbox2 li:hover > a {
 color: rgb(255, 255, 255);
}
.csbox2 li::after {
 content: "";
 width: 1px;
 height: 70px;
 position: absolute;
 top: 7px;
 left: 0px;
 background-color: rgb(102, 94, 87);
}
.csbox2 li::before {
 content: "";
 width: 65px;
 height: 1px;
 position: absolute;
 top: 0px;
 left: 6px;
 background-color: rgb(102, 94, 87);
}
.csbox3 {
 float: left;
 width: 978px;
 height: 170px;
 margin-left: 14px;
}
.csbox3 li {
 float: left;
}
.csbox3 img {
 height: 170px;
}
.csbox3 li + li {
 margin-left: 15px;
}

侧边栏css代码:

.cebianlan {
 z-index: 200;
 position: fixed;
 right: 0;
 top: 300px;
 width: 84px;
 height: 464px;
 background-color: #fff;
 border: 1px solid rgb(245, 245, 245);
}
.cebianlan > ul {
 position: relative;
 list-style: none;
}
.cebianlan li {
 width: 84px;
 height: 92px;
 text-align: center;
 border-bottom: 1px solid rgb(245, 245, 245);
}
.cebianlan ul a {
 text-decoration: none;
 color: #333;
}
.cebianlan li i {
 display: block;
 font-size: 30px;
 margin: auto;
 padding-top: 22px;
 color: rgb(153, 153, 153);
}
.cebianlan ul a span {
 font-size: 16px;
 display: block;
 color: rgb(153, 153, 153);
}
.cebianlan li:hover span {
 color: rgb(255, 103, 0);
}
.cebianlan li:hover i {
 color: rgb(255, 103, 0);
}
.erweima2 {
 background-color: white;
 position: absolute;
 width: 100px;
 height: 0px;
 padding: 0px;
 top: 0px;
 left: -135px;
 overflow: hidden;
}
.erweima2 > span {
 display: block;
 font-size: 14px;
 width: 82px;
 margin: 14px auto 0;
 color: rgb(117, 117, 117);
 text-align: center;
}
.cli1:hover + .erweima2 {
 height: 162px;
 border: 1px solid rgb(245, 245, 245);
 padding: 14px;
}
.erweima2:hover {
 height: 162px;
 border: 1px solid rgb(245, 245, 245);
 padding: 14px;
}

 好了,今天的博客就先分享到这里,感谢大家的观看,有什么不懂或者出错的地方欢迎大家的指正,感谢大家的观看,共勉!