leetcode 15. 3Sum 三数之和(中等)

发布于:2023-03-12 ⋅ 阅读:(0) ⋅ 点赞:(0)

一、题目大意

给你一个整数数组 nums ,判断是否存在三元组 [nums[i], nums[j], nums[k]] 满足 i != j、i != k 且 j != k ,同时还满足 nums[i] + nums[j] + nums[k] == 0 。请

你返回所有和为 0 且不重复的三元组。

注意:答案中不可以包含重复的三元组。

示例 1:

输入:nums = [-1,0,1,2,-1,-4]

输出:[[-1,-1,2],[-1,0,1]]

解释:

nums[0] + nums[1] + nums[2] = (-1) + 0 + 1 = 0 。

nums[1] + nums[2] + nums[4] = 0 + 1 + (-1) = 0 。

nums[0] + nums[3] + nums[4] = (-1) + 2 + (-1) = 0 。

不同的三元组是 [-1,0,1] 和 [-1,-1,2] 。

注意,输出的顺序和三元组的顺序并不重要。

示例 2:

输入:nums = [0,1,1]

输出:[]

解释:唯一可能的三元组和不为 0 。

示例 3:

输入:nums = [0,0,0]

输出:[[0,0,0]]

解释:唯一可能的三元组和为 0 。

提示:

 • 3 <= nums.length <= 3000
 • -105 <= nums[i] <= 105

来源:力扣(LeetCode)
链接:https://leetcode.cn/problems/...
著作权归领扣网络所有。商业转载请联系官方授权,非商业转载请注明出处。

二、解题思路

思路1:暴力求解,3层循环,时间复杂度为O(N^3)

思路2:3层循环的加强版,a+b+c=0,即c=-(a+b),定义一个map省掉最后一个循环,二层循环,时间复杂度为O(N^2)

思路3:sortfind,整个数组排序O(NlogN),以示例1为例,先排序为[-4, -1, -1, 0, 1, 2],定义一个a遍历,再遍历求b,c,此时令b等于a接下来的第一个元素,c为最后一个元素,判断a+b+c<0时令b+1,如果a+b+c>0时令c-1.

三、解题方法

3.1 Java实现

public class Solution {
  public List<List<Integer>> threeSum(int[] nums) {
    List<List<Integer>> ans = new ArrayList<>();
    Arrays.sort(nums);
    for (int i = 0; i < nums.length - 1; i++) {
      if (i > 0 && nums[i] == nums[i-1]) {
        continue;
      }
      int j = i + 1;
      int k = nums.length - 1;
      while (j < k) {
        int sum = nums[i] + nums[j] + nums[k];
        if (sum < 0) {
          j++;
        } else if (sum > 0) {
          k--;
        } else if (sum == 0) {
          ans.add(new ArrayList<>(Arrays.asList(nums[i], nums[j], nums[k])));
          while (j < k && nums[j] == nums[j + 1]) {
            j++;
          }
          while (j < k && nums[k] == nums[k - 1]) {
            k--;
          }
          j++;
          k--;
        }
      }
    }
    return ans;
  }
}

四、总结小记

 • 2022/10/23 马上就到程序员节日啦

网站公告

欢迎关注微信公众号 关注公众号领取新人福利

今日签到

点亮在社区的每一天
去签到