[leetcode]2. 两数相加

发布于:2023-03-12 ⋅ 阅读:(0) ⋅ 点赞:(0)

两数相加

leetcode题目地址

解题源码及测试

题目

给你两个非空的链表,表示两个非负的整数。它们每位数字都是按照逆序的方式存储的,并且每个节点只能存储一位数字。

请你将两个数相加,并以相同形式返回一个表示和的链表。

你可以假设除了数字 0 之外,这两个数都不会以 0  开头。

 • 示例 1:
输入:l1 = [2,4,3], l2 = [5,6,4]
输出:[7,0,8]
解释:342 + 465 = 807.
 • 示例 2:
输入:l1 = [0], l2 = [0]
输出:[0]
 • 示例 3:
输入:l1 = [9,9,9,9,9,9,9], l2 = [9,9,9,9]
输出:[8,9,9,9,0,0,0,1]

提示:

 • 每个链表中的节点数在范围 [1, 100] 内
 • 0 <= Node.val <= 9
 • 题目数据保证列表表示的数字不含前导零

解答

遍历两个两个链表,有值取值,无值取 0;由于一个节点只保存一位数字,因此不会>10

因此只有两种情况,>=10时进位,<10直接赋值;这里用一个变量去记录是否有进位,如果有,下一次计算时+1,这里直接用Number(flag)的形式偷了个懒。

移动 move 指针,并对 next 创建 ListNode 节点;这里需要判断是否新增最后一个节点。当最后两个节点数相加没有进位时,不需要增加,>10时才增加,此时 val = 1。

export class ListNode {
 val: number;
 next: ListNode | null;
 constructor(val?: number, next?: ListNode | null) {
  this.val = val === undefined ? 0 : val;
  this.next = next === undefined ? null : next;
 }
}

export function addTwoNumbers(
 l1: ListNode | null,
 l2: ListNode | null
): ListNode | null {
 let sum = 0;
 const result = new ListNode(0, null);
 let move = result;
 let flag = false;

 while (l1 || l2) {
  sum = (l1?.val ?? 0) + (l2?.val ?? 0) + Number(flag);
  if (sum >= 10) {
   move.val = sum % 10;
   flag = true;
  } else {
   move.val = sum;
   flag = false;
  }
  l1 && (l1 = l1.next);
  l2 && (l2 = l2.next);
  if (l1 || l2 || flag) {
   move = move.next = new ListNode(Number(flag), null);
  }
 }

 return result;
}

网站公告

欢迎关注微信公众号 关注公众号领取新人福利

今日签到

点亮在社区的每一天
去签到